Alternate Text
Alternate Text
ECC: Thông báo điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động
Căn cứ vào Giấy phép Điều chỉnh Giấy phép thành lập và hoạt động công ty chứng khoán số 47/GPĐC-UBCK cấp ngày 20/09/2017, về việc:
Người đại diện theo pháp luật của Công ty là:
- Ông Mai Thanh Trúc
- Sinh ngày: 16/02/1981
- Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị
 
Tin Khác