Alternate Text
Alternate Text
Tin EuroCapital
11/04/2017
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN EUROCAPITAL

Thông Báo


Công ty nhận được đơn từ nhiệm thành viên Hội Đồng Quản Trị vào ngày 10/04/2017. Kể từ thời điểm này, việc từ nhiệm này có hiệu lực và không liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm liên quan:
- Ông Nguyễn Thế Nhiên - Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị
- Ông Vũ Duy Khương - Thành viên Hội Đồng Quản Trị
- Ông Nguyễn Duy Lương - Thành viên Hội Đồng Quản Trị

Đơn từ nhiệm Ban Kiểm Soát vào ngày 10/04/2017. Kể từ thời điểm này, việc từ nhiệm này có hiệu lực và không liên quan đến quyền lợi và trách nhiệm liên quan:
- Bà Đoàn Thị Anh Thư - Trưởng Ban Kiểm Soát
- Ông Nguyễn Cường Thịnh - Thành Viên Ban Kiểm Soát
- Bà Lê Thị Hải Châu - Thành Viên Ban Kiểm Soát.

Kính gửi