Alternate Text
Alternate Text
Thông báo về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát

Thông báo về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát


-         Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital ngày 22/04/2010.

Công ty Cổ phần Chứng khoán EuroCapital thông báo về việc thay đổi thành viên Ban kiểm soát như sau:

vMiễn nhiệm 03 thành viên Ban kiểm soát:

-         Miễn nhiệm chức chức danh Trưởng Ban kiểm soát đối với ông Nguyễn Xuân Phong;

-         Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Nguyễn Quỳnh Anh;

-         Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban kiểm soát đối với bà Lê Thị Song Lê.

vBầu bổ sung ông Vũ Tiến Đức là Trưởng Ban kiểm soát và bà Vũ Thị Dung là thành viên Ban kiểm soát kể từ ngày 22/04/2010.

  EuroCapital trân trọng thông báo./.

Tin Khác